Πολίτικη Κουζίνα (Snd/track) - Λάμψη πάνω απ' το Βόσπορο

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................